ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰName

ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਜੋਂ ਸੋਚੋ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਸਥਾਰ-ਮੁਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰName

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ

  • ਆਈਪੀਐਮਏ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਅਤੇ IBM
  • 35 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੈਜ ਕਮਾਓ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ

ਅੱਸੀ ਮਿਲੀਅਨ

2027 ਤੱਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ-ਮੁਖੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 88 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

75 ਫੀਸਦੀ

ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ-ਮੁਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹੁਨਰ ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਜੋਖਿਮਾਂ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਕਮਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ, IBM ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਕਮਾਓ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੋਰਸ-ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਰਸ ਯਾਤਰਾ

1. ਜਾਗਰੁਕਤਾ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

2. ਸਮਝ

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ

3. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ*

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

*ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਸਿਰਫ਼ IBM SkillsBuild ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਸਾਈਨ ਅੱਪ IBM SkillsBuild ਅੱਜ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।