ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ

ਉਪਲਬਧ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਇਸ ਕੋਰਸ ਕੈਟਾਲਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂਗੇ IBM SkillsBuild ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?

ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?