ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ

ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।

ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।

ਤਰੀਿੇ

ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਕਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ

ਵੀਲ੍ਹਚੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ

ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਅਕ