പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

വെബ് വികസനം

സൗജന്യ പഠനവും വിഭവങ്ങളും

ഏകദേശം 2 ബില്യൺ വെബ് സൈറ്റുകൾ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ തത്സമയം ഉണ്ട്. ആരാണ് ഈ സൈറ്റുകളെല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നത്, അവർ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? അവ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വെബ് വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഈ മേഖലയിലെ കരിയർ പാതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക, അതേസമയം വെബ്സൈറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിലയേറിയ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുക.

പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകഇതിനകം ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്?  

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി

HTML, CSS, JavaScript തുടങ്ങിയ പദാവലി, റോളുകൾ, കോഡിംഗ് ഭാഷകൾ, വെബ് ഡവലപ്പർമാർ എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ആശയങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള വെബ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ബേസിളുകൾ പഠിക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസവിദഗ്ദ്ധർക്ക്

വെബ്സൈറ്റുകൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്നും വെബ് വികസന കരിയർ പാതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാമെന്നും പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഈ സൗജന്യ വിഭവങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ?

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ടെക്, ജോലിസ്ഥലത്തെ വിഷയങ്ങളും കഴിവുകളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുക. പുതിയ കഴിവുകൾ നേടുക, ഡിജിറ്റൽ ബാഡ്ജുകൾ നേടുക, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുക. നീ എന്താ കാത്തിരിക്കുന്നത്?