പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

പ്രൊഫഷണൽ കഴിവുകൾ

സൗജന്യ പഠനവും വിഭവങ്ങളും

സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവി കരിയറിൽ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കഴിവുകൾ അത്രതന്നെ പ്രധാനമാണ്. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിംഗ്, സഹകരണം, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കൽ, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി—ഓരോ കമ്പനിയും അതിന്റെ ജീവനക്കാരിൽ തിരയുന്ന കഴിവുകളാണിവ. ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ കോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കഴിവുകൾ നിർമ്മിക്കുക, നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെയിലോ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ-ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്ന ഒരു ബാഡ്ജ് നേടുക.

പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകഇതിനകം ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്?  

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി

ഞങ്ങളുടെ സൗജന്യ കോഴ്സുകളിലേക്ക് മുങ്ങുക, സ്കൂളിൽ നിന്ന് ജോലിയിലേക്ക് വിജയകരമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രധാന കഴിവുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങൾ അതിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ബാഡ്ജ് നേടുക!

വിദ്യാഭ്യാസവിദഗ്ദ്ധർക്ക്

വിദ്യാഭ്യാസവിദഗ്ദ്ധർക്കായി മാത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള സൗജന്യ വിഭവങ്ങളുടെ ശേഖരം ഉപയോഗിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണൽ കഴിവുകൾ നേടുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ?

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ടെക്, ജോലിസ്ഥലത്തെ വിഷയങ്ങളും കഴിവുകളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുക. പുതിയ കഴിവുകൾ നേടുക, ഡിജിറ്റൽ ബാഡ്ജുകൾ നേടുക, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുക. നീ എന്താ കാത്തിരിക്കുന്നത്?