Warunki użytkowania

O platformie

Poniżej znajdują się warunki umowy pomiędzy użytkownikiem a IBM. Uzyskując dostęp do niniejszej witryny internetowej lub korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać niniejszych warunków oraz stosować się do wszystkich obowiązujących praw i przepisów, w tym praw i przepisów dotyczących kontroli eksportu i reeksportu. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, prosimy nie korzystać z tej witryny.

IBM może w każdej chwili, bez uprzedzenia, zmienić niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie inne informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej. IBM może również wprowadzać ulepszenia lub zmiany w produktach, usługach lub programach opisanych w niniejszej witrynie w dowolnej chwili, bez uprzedzenia.

 

Ogólne

Niniejsza witryna internetowa zawiera informacje o prawach własności i prawach autorskich, których należy przestrzegać i stosować się do nich. Informacje na ten temat znajdują się w zakładce "Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych".

IBM udziela użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego pozwolenia na dostęp i wyświetlanie stron internetowych w tej witrynie jako klient lub potencjalny klient IBM pod warunkiem przestrzegania niniejszych warunków użytkowania, a wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne informacje dotyczące własności pozostają nienaruszone. Możesz użyć crawlera do przeszukiwania tej witryny tylko w sposób dozwolony przez protokół robots.txt tej witryny, a IBM może zablokować wszelkie crawlery według własnego uznania. Użytkowanie dozwolone na mocy niniejszej umowy ma charakter niekomercyjny (np. nie wolno sprzedawać treści, do których uzyskuje się dostęp na lub za pośrednictwem tej strony internetowej). Wszelkie inne użytkowanie tej strony jest zabronione.

Z wyjątkiem ograniczonego pozwolenia w poprzednim akapicie, IBM nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw lub licencji w ramach jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności lub własności intelektualnej. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści z tej witryny na innej witrynie internetowej lub w innych mediach. Wszelkie oprogramowanie i inne materiały, które są udostępniane do pobrania, dostępu lub innego wykorzystania z tej strony z własnymi warunkami licencji będą regulowane przez takie warunki, warunki i uwagi. Nieprzestrzeganie tych warunków lub jakichkolwiek warunków na tej stronie spowoduje automatyczne wygaśnięcie wszelkich praw przyznanych użytkownikowi, bez wcześniejszego powiadomienia, a użytkownik musi natychmiast zniszczyć wszystkie kopie pobranych materiałów w swoim posiadaniu, pieczy lub kontroli.

 

Zasady postępowania

Korzystanie z witryny ibm.com i wszelkich powiązanych witryn IBM (IBM Witryny) podlega wszystkim obowiązującym lokalnym, stanowym, krajowym i międzynarodowym prawom i przepisom, a użytkownik zobowiązuje się nie naruszać tych praw i przepisów. Wszelkie próby umyślnego uszkodzenia Witryn IBM przez jakąkolwiek osobę stanowią naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego. IBM zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od każdej takiej osoby w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Użytkownik zobowiązuje się nie publikować ani nie przekazywać za pośrednictwem witryn IBM żadnych materiałów ani treści, które naruszają lub naruszają w jakikolwiek sposób prawa innych osób lub zachęcają, zachęcają lub promują korzystanie z nielegalnych substancji lub działań, które są niezgodne z prawem, stanowią groźby, są obraźliwe, nękające, oszczercze, zniesławiające, uwłaczające, naruszające prywatność lub prawa do wizerunku, wulgarne, obsceniczne, bigoteryjne lub nienawistne, bluźniercze, skandaliczne, pornograficzne, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące sprzeciw, powodujące odpowiedzialność cywilną lub karną lub w inny sposób naruszające obowiązujące prawo.

Użytkownikowi nie wolno podszywać się pod innego Użytkownika, używać IBMid innego Użytkownika, zezwalać innym osobom na używanie IBMid Użytkownika, podejmować prób przechwytywania lub odgadywania haseł innych Użytkowników, fałszować nagłówków lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia przesyłanych treści, prowadzić oszukańczych operacji lub praktyk biznesowych, promować lub ukrywać działań niezgodnych z prawem.

Użytkownik nie może angażować się w żadne działania na Witrynach IBM , które ograniczają lub uniemożliwiają innemu użytkownikowi korzystanie lub cieszenie się Witrynami IBM poprzez "hacking", "cracking", "spoofing" lub niszczenie jakichkolwiek części Witryn IBM . Użytkownik nie może korzystać z Witryn IBM w celu prześladowania lub nękania innej osoby lub podmiotu.

Użytkownik nie może publikować ani przesyłać za pośrednictwem Witryn IBM reklam ani informacji handlowych; materiałów promocyjnych dotyczących witryn internetowych lub usług online, które są konkurencyjne w stosunku do Witryn IBM i/lub IBM ; oprogramowania lub innych materiałów zawierających wirusy, robaki, bomby zegarowe, konie trojańskie lub inne szkodliwe lub zakłócające elementy, materiały kampanii politycznych; łańcuszków; masowych wysyłek, spamu, wszelkich robotów, pająków, aplikacji do wyszukiwania/odzyskiwania stron lub innych ręcznych lub automatycznych urządzeń lub procesów mających na celu pobieranie, indeksowanie, "eksplorację danych" lub w jakikolwiek sposób odtwarzanie lub obchodzenie struktury nawigacyjnej lub prezentacji Witryn IBM lub ich zawartości. Użytkownik nie może zbierać ani gromadzić informacji o osobach odwiedzających witrynę bez ich wyraźnej pisemnej zgody.

 

Zastrzeżenie

Od czasu do czasu niniejsza witryna internetowa może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne, a my nie gwarantujemy dokładności jakichkolwiek zamieszczonych informacji. Prosimy o potwierdzenie, że korzystają Państwo z najbardziej aktualnych stron w tej witrynie oraz o potwierdzenie dokładności i kompletności informacji przed wykorzystaniem ich do podjęcia decyzji dotyczących usług, produktów lub innych spraw opisanych w tej witrynie.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez właściwy organ sądowy za niewykonalne pod jakimkolwiek względem, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, pod warunkiem, że taka niewykonalność nie będzie miała istotnego wpływu na prawa stron wynikające z niniejszych Warunków użytkowania.

 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości i zastrzeżenia

Z wyjątkiem informacji historycznych i dyskusji, oświadczenia przedstawione w niniejszej witrynie internetowej mogą stanowić oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. lub innych obowiązujących przepisów. Stwierdzenia te wiążą się z szeregiem czynników ryzyka, niepewności i innych czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić, co zostało omówione w dokumentach firmy złożonych w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission). Kopie takich dokumentów można znaleźć w zakładce "SEC filings" w sekcji "Investor relations" na tej stronie internetowej.

 

Informacje poufne

IBM nie chce otrzymywać od Ciebie poufnych lub zastrzeżonych informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej. Należy pamiętać, że wszelkie informacje lub materiały przesłane na adres IBM NIE będą uważane za poufne. Wysyłając do IBM jakiekolwiek informacje lub materiały, użytkownik udziela IBM nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie, przesyłanie, transmitowanie, dystrybuowanie, publiczne wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych i inne swobodne wykorzystywanie tych materiałów lub informacji. Zgadzasz się również, że IBM jest wolny do korzystania z wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik, które wysyłasz do nas w dowolnym celu. Jednakże nie ujawnimy Twojego nazwiska ani w inny sposób nie upublicznimy faktu, że przesłałeś nam materiały lub inne informacje, chyba że: (a) uzyskamy zgodę użytkownika na wykorzystanie jego nazwiska; lub (b) najpierw powiadomimy go, że materiały lub inne informacje przesłane przez niego do określonej części tej strony zostaną opublikowane lub w inny sposób wykorzystane z podaniem jego nazwiska; lub (c) jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, które użytkownik przesyła do IBM w celu otrzymania produktów lub usług, będą traktowane zgodnie z naszą polityką prywatności. Informacje na temat polityki prywatności IBMmożna znaleźć w zakładce zatytułowanej "Prywatność".

 

Rząd Stanów Zjednoczonych ograniczył prawa

SerwisIBM udostępnia oprogramowanie pobrane z tej witryny internetowej użytkownikom na zamówienie władz USA z "OGRANICZONYMI PRAWAMI". Używanie, powielanie lub ujawnianie podlega ograniczeniom określonym w umowie GSA ADP Schedule zawartej z firmą IBM.

 

Dostępność na całym świecie

Informacje publikowane przez IBM w Internecie mogą zawierać odniesienia lub odsyłacze do produktów, programów i usług IBM , które nie są ogłoszone lub dostępne w Twoim kraju. Takie odniesienia nie oznaczają, że IBM zamierza ogłosić lub udostępnić takie produkty, programy lub usługi w kraju użytkownika. Aby uzyskać informacje na temat produktów, programów i usług, które mogą być dostępne dla użytkownika, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy IBM .

 

Relacje biznesowe

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza lub odniesienia do witryn i zasobów innych niżIBM . IBM nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani innych zobowiązań lub zapewnień dotyczących jakichkolwiek witryn innych niżIBM lub zasobów osób trzecich (w tym witryn Lenovo), które mogą być przywoływane, dostępne lub połączone z jakąkolwiek witryną IBM . Ponadto witryna IBM nie jest stroną ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne transakcje zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi, nawet jeśli Użytkownik dowie się o takich osobach (lub skorzysta z łącza do nich) z witryny IBM . Po wejściu na stronę internetową spozaIBM , nawet taką, która może zawierać logo IBM, należy pamiętać, że jest ona niezależna od IBM i że IBM nie kontroluje zawartości tej strony. To do Ciebie należy podjęcie środków ostrożności w celu ochrony przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi potencjalnie destrukcyjnymi programami oraz ochrony swoich informacji.

 

Linkowanie do tej strony

IBM wyraża zgodę tylko na takie linki do niniejszej strony internetowej, w których link i strony, które są aktywowane przez link nie będą: (a) tworzyć ramek wokół jakiejkolwiek strony w tej witrynie sieci Web lub używać innych technik, które zmieniają w jakikolwiek sposób wizualną prezentację lub wygląd jakiejkolwiek treści w tej witrynie; (b) błędnie przedstawiać swoich relacji z IBM; (c) sugerować, że IBM zatwierdza lub popiera Ciebie, Twoją witrynę sieci Web lub Twoją ofertę usług lub produktów; oraz (d) przedstawiać fałszywych lub wprowadzających w błąd wrażeń na temat IBM lub w inny sposób szkodzić dobrej woli związanej z nazwą IBM lub znakami towarowymi. Jako kolejny warunek zezwolenia na link do tej strony, użytkownik zgadza się, że IBM może w dowolnym momencie, według własnego uznania, zakończyć pozwolenie na link do tej strony. W takim przypadku użytkownik zgadza się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do tej witryny i zaprzestanie wykorzystywania znaków towarowych IBM .

 

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. WSZYSTKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, PRODUKTY, OPROGRAMOWANIE, PROGRAMY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI I RĘKOJMI. IBM W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH I INNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI LUB OŚWIADCZEŃ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI I PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. BEZ OGRANICZEŃ, IBM NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE TA STRONA INTERNETOWA BĘDZIE NIEPRZERWANA, TERMINOWA, BEZPIECZNA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE JEŚLI POBIERA LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJE MATERIAŁY, INFORMACJE, PRODUKTY, OPROGRAMOWANIE, PROGRAMY LUB USŁUGI Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, ROBI TO WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY, KTÓRE MOGĄ Z TEGO WYNIKNĄĆ, W TYM UTRATĘ DANYCH LUB USZKODZENIE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU IBM NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ZWIĄZANE Z LUB WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKIEGOKOLWIEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY LUB ZASOBU POWIĄZANEGO, WYMIENIONEGO, LUB DOSTĘP DO NICH ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ, LUB ZA KORZYSTANIE LUB POBIERANIE, LUB DOSTĘP DO JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKIE UTRACONE ZYSKI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRACONE OSZCZĘDNOŚCI LUB UTRATY PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH, NAWET JEŚLI IBM JEST WYRAŹNIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE I ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH PRZYCZYN DZIAŁAŃ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPIERAJĄ SIĘ ONE NA UMOWIE, GWARANCJI, CZYNIE NIEDOZWOLONYM LUB INNYCH TEORIACH PRAWNYCH.