Podmínky použití

Přehled

Níže jsou uvedeny podmínky dohody mezi vámi a ibm. Přístupem nebo používáním těchto webových stránek potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů o kontrole vývozu a reexportu. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tento web.

IBM může bez předchozího upozornění kdykoli revidovat tyto Podmínky používání a jakékoli další informace obsažené na těchto webových stránkách. IBM může také provádět vylepšení nebo změny produktů, služeb nebo programů popsaných na těchto stránkách kdykoli bez předchozího upozornění.

 

Obecné

Tato webová stránka obsahuje vlastnická oznámení a informace o autorských právech, za kterých musí být dodrženy a dodržovány podmínky. Související informace naleznete na kartě s názvem "Informace o autorských právech a ochranných známkách".

IBM uděluje vám nevýhradní, nepřenosné, omezené oprávnění k přístupu a zobrazování webových stránek na těchto stránkách jako zákazník nebo potenciální zákazník IBM za předpokladu, že dodržujete tyto Podmínky používání, a všechna oznámení o autorských právech, ochranných známkách a dalších vlastnických právech zůstávají nedotčena. Prohledávač můžete k procházení tohoto webu používat pouze v souladu s povolenými roboty tohoto webu.txt protokolem a IBM může blokovat všechny prohledávače podle vlastního uvážení. Použití povolené podle této smlouvy má nekomerční povahu (např. nesmíte prodávat obsah, ke který přistupujete na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím.) Veškeré ostatní používání těchto stránek je zakázáno.

S výjimkou omezeného povolení v předchozím odstavci IBM neuděluje vám žádná výslovná ani implicitní práva nebo licence podle patentů, ochranných známek, autorských práv nebo jiných vlastnických práv nebo práv duševního vlastnictví. Obsah z tohoto webu nesmíte zrcadlit na jiném webu ani na jiných médiích. Jakýkoli software a další materiály, které jsou zpřístupněny ke stažení, přístupu nebo jinému použití z těchto stránek s vlastními licenčními podmínkami, se budou řídit těmito podmínkami a oznámeními. Nedodržení těchto podmínek nebo jakýchkoli podmínek na těchto stránkách bude mít za následek automatické ukončení jakýchkoli práv, která vám byla udělena, bez předchozího upozornění a musíte okamžitě zničit všechny kopie stažených materiálů, které máte k dispozici, opatrujete nebo máte pod kontrolou.

 

Pravidla chování

Vaše používání ibm.com a jakýchkoli souvisejících webových stránek IBM (webové stránky IBM) podléhá všem platným místním, státním, národním a mezinárodním zákonům a předpisům a souhlasíte s tím, že tyto zákony a předpisy neporušujete. Jakýkoli pokus jakékoli osoby úmyslně poškodit webové stránky IBM je porušením trestních a občanských zákonů. IBM si vyhrazuje právo požadovat od jakékoli takové osoby náhradu škody v plném rozsahu povoleném zákonem.

Souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat ani přenášet prostřednictvím webových stránek IBM žádný materiál nebo obsah, který jakýmkoli způsobem porušuje nebo porušuje práva ostatních nebo vyzývá, podporuje nebo propaguje používání nezákonných látek nebo činností, které jsou nezákonné, výhružné, urážlivé, obtěžující, pomlouvačné, urážlivé, hanlivé, narušující práva na soukromí nebo publicitu, vulgární, obscénní, bigotní nebo nenávistné, vulgární, skandální, pornografické, neslušné nebo jinak nevhodné, vedou k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti nebo jinak porušují platné zákony.

Nesmíte se vydávat za jiného uživatele, používat IBMid jiného uživatele, povolit někomu jinému používat váš IBMid, pokoušet se zachytit nebo uhodnout hesla jiných uživatelů, vytvořit záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikátory za účelem zamaskování původu jakéhokoli obsahu, který přenášíte, provádět podvodné obchodní operace nebo praktiky nebo propagovat nebo skrývat nezákonné jednání.

Na webových stránkách IBM nesmíte vykonávat žádnou činnost, která omezuje nebo brání jakémukoli jinému uživateli používat nebo užívat si webové stránky IBM "hackováním", "praskáním", "falšováním" nebo znehodnocováním jakýchkoli částí webových stránek IBM. Webové stránky IBM nesmíte používat k pronásledování nebo obtěžování jiné osoby nebo subjektu.

Nesmíte zveřejňovat ani přenášet prostřednictvím webových stránek IBM reklamu nebo komerční žádosti; propagační materiály týkající se webových stránek nebo online služeb, které jsou konkurenceschopné pro IBM a/nebo webové stránky IBM; software nebo jiné materiály, které obsahují viry, červy, časované bomby, trojské koně nebo jiné škodlivé nebo rušivé složky, materiály politické kampaně; řetězová písmena; hromadné rozesílání, spamová pošta, jakýkoli robot, pavouk, aplikace pro vyhledávání/vyhledávání na webu nebo jiné ruční nebo automatické zařízení nebo proces pro načtení, indexování, "důl dat" nebo jakýmkoli způsobem reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci webových stránek nebo obsahu IBM. Nesmíte shromažďovat ani shromažďovat informace o návštěvnících webových stránek bez jejich výslovného písemného souhlasu.

 

Zřeknutí se

Čas od času může tento web obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby a nezaručujeme přesnost jakýchkoli zveřejněných informací. Před použitím těchto webových stránek potvrďte, že používáte nejaktualnější stránky tohoto webu, a před jejich použitím potvrďte přesnost a úplnost informací k rozhodování týkajícím se služeb, produktů nebo jiných záležitostí popsaných na tomto webu.

Pokud příslušný justiční orgán v jakémkoli ohledu prokáže, že některý termín v těchto Podmínkách použití je nevymahatelný, nebude platnost zbývající části těchto Podmínek používání ovlivněna za předpokladu, že tato nevymahatelnost podstatně neovlivní práva stran podle těchto Podmínek použití.

 

Výhledová a varovná prohlášení

S výjimkou historických informací a diskusí mohou prohlášení uvedená na těchto webových stránkách představovat výhledová prohlášení ve smyslu zákona o reformě soudních sporů o soukromých cenných papírech z roku 1995 nebo jiných platných zákonů. Tato prohlášení zahrnují řadu rizik, nejistot a dalších faktorů, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit, jak je popsáno v podáních společnosti u Americké komise pro cenné papíry a burzy. Kopie těchto podání viz karta "Podání SEC" v části "Vztahy s investory" na těchto webových stránkách.

 

Důvěrné informace

IBM nechce od vás dostávat důvěrné nebo vlastnické informace prostřednictvím našich webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré informace nebo materiály zaslané IBM nebude považováno za důvěrné. Odesláním IBM jakékoli informace nebo materiály, udělujete IBM neomezenou, neodvolatelnou licenci ke kopírování, reprodukci, publikování, nahrávání, zveřejňování, přenosu, distribuci, veřejnému zobrazování, předvádění, úpravám, vytváření odvozených děl z těchto materiálů nebo informací a jejich jinému volnému použití. Souhlasíte také s tím, že IBM může používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které nám zašlete za jakýmkoli účelem. Vaše jméno však nezveřejníme ani jinak nezveřejníme skutečnost, že jste nám předložili materiály nebo jiné informace, pokud: (a) nezískáme vaše svolení k použití vašeho jména; nebo (b) nejprve vás upozorníme, že materiály nebo jiné informace, které odešlete určité části těchto stránek, budou zveřejněny nebo jinak použity s vaším jménem; nebo (c) jsme povinni tak učinit ze zákona. Osobně identifikovatelné informace, které odešlete IBM za účelem přijímání produktů nebo služeb bude nakládáno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Informace týkající se informací týkajících se IBMZásady ochrany osobních údajů.

 

Americká vláda omezila práva

IBM poskytuje software stažený z tohoto webu uživatelům vlády USA s "OMEZENÝMI PRÁVY". Použití, reprodukce nebo zveřejnění podléhá omezením stanoveným v IBM'S GSA ADP Plán smlouvy.

 

Globální dostupnost

Informace IBM publikuje na internetu, může obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na IBM produkty, programy a služby, které nejsou oznámeny nebo dostupné ve vaší zemi. Takové odkazy neznamenají, že IBM má v úmyslu tyto produkty, programy nebo služby ve vaší zemi oznámit nebo zpřístupnit. Obraťte se prosím na místní IBM obchodní kontakt s informacemi týkajícími se produktů, programů a služeb, které vám mohou být k dispozici.

 

Obchodní vztahy

Tento web může poskytovat odkazy nebo odkazy na weby a zdroje, které nejsou od IBM. IBM neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani jiné závazky nebo potvrzení týkající se jakýchkoli webových stránek nebo zdrojů třetích stran jiných společností než IBM (včetně jakýchkoli webových stránek společnosti Lenovo), na které lze odkazovat, být přístupné z jakýchkoli stránek IBM nebo s ním propojeny. Ibm navíc není stranou ani odpovědnou za žádné transakce, které můžete uzavřít se třetími stranami, a to ani v případě, že se o těchto stranách (nebo použijete odkaz na tyto strany) z webu IBM. Při přístupu na web, který není členem IBM, a to i na web, který může obsahovat logo IBM, mějte na vědomí, že je nezávislý na IBM a že IBM nekontroluje obsah na tomto webu. Je na vás, abyste přijali opatření, abyste se chránili před viry, červy, trojskými koni a dalšími potenciálně destruktivními programy a chránili své informace.

 

Propojení s tímto webem

IBM souhlasí pouze s odkazy na tento web, na kterém odkaz a stránky aktivované odkazem nevytvářejí: (a) nevytvářejí rámce kolem jakékoli stránky na tomto webu nebo používají jiné techniky, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled jakéhokoli obsahu na tomto webu; (b) zkreslovat váš vztah s IBM; c) znamenat, že IBM schvaluje nebo schvaluje vás, váš web nebo vaše nabídky služeb nebo produktů; a (d) předkládat nepravdivé nebo zavádějící dojmy o IBM nebo jinak poškodit goodwill spojený s IBM název nebo ochranné známky. Jako další podmínku, že vám bude povoleno odkazovat na tyto stránky, souhlasíte s tím, že IBM může kdykoli dle vlastního uvážení ukončit oprávnění k propojení s tímto webem. V takovém případě souhlasíte s tím, že okamžitě odstraníte všechny odkazy na tyto webové stránky a přestanete používat IBM Ochranné známky.

 

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY

POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. VŠECHNY MATERIÁLY, INFORMACE, PRODUKTY, SOFTWARE, PROGRAMY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ ZÁRUK NEBO ZÁRUK. IBM VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ, A JINÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV A PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. IBM BEZ OMEZENÍ NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI ZÁRUKU, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, ZABEZPEČENÉ NEBO BEZCHYBNÉ.

DĚLÁTE TO NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A RIZIKA A ŽE POKUD SI Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK STÁHNETE NEBO JINAK ZÍSKÁTE MATERIÁLY, INFORMACE, PRODUKTY, SOFTWARE, PROGRAMY NEBO SLUŽBY, BUDETE TAK UČINIT PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A RIZIKA A ŽE NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT, VČETNĚ ZTRÁTY DAT NEBO POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEBUDE IBM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ŽÁDNÉ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI TYPU SOUVISEJÍCÍ S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÉHOKOLI POUŽITÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI STRÁNEK NEBO ZDROJŮ SPOJENÝCH S ODKAZOVANÝMI, NEBO PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO ZA ÚČELEM POUŽITÍ NEBO STAHOVÁNÍ NEBO PŘÍSTUPU K JAKÝMKOLI MATERIÁLŮM, INFORMACÍM, PRODUKTŮM NEBO SLUŽBÁM, MIMO JINÉ VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRACENÝCH ÚSPOR NEBO ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE IBM JE VÝSLOVNĚ INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. TOTO VYLOUČENÍ A VZDÁNÍ SE ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VŠECHNY DŮVODY JEDNÁNÍ, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZÁRUKY, DELIKTU NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH TEORIÍ.