പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ഡാറ്റ സയൻസ്

വഴികൾ പഠിക്കുക

ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നത് ബിസിനസുകളെ അവരുടെ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് മൂല്യം നേടാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നൈപുണ്യങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും സവിശേഷമായ സെറ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സമ്പ്രദായമാണ്. പ്രകടനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പുതിയ വരുമാനം കണ്ടെത്താനും കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. താഴെ ഡാറ്റ സയൻസ് കോഴ്സ് ഓപ്ഷനുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകഇതിനകം ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്?  

സ്വയം നയിക്കുന്ന

സ്വയം നയിക്കുന്ന കോഴ് സ് സമർപ്പണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വേഗതയിൽ അവ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങളെയോ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെയോ അനുവദിക്കുന്നു.

Skillsbuild Data Science

കോഴ്സ്

എന്റർപ്രൈസ് ഡാറ്റാ സയൻസിൽ ആരംഭിക്കുന്നു

ബാഡ്ജ് ലഭ്യമാണ്
Skillsbuild Data Science

കോഴ്സ്

പ്രായോഗികമായി എന്റർപ്രൈസ് ഡാറ്റാ സയൻസ്

ബാഡ്ജ് ലഭ്യമാണ്
Skillsbuild Data Science

കോഴ്സ്

ഡാറ്റാ സയൻസ് പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായുള്ള മെഷീൻ ലേണിംഗ്

ബാഡ്ജ് ലഭ്യമാണ്

അദ്ധ്യാപകൻ നേതൃത്വം നൽകി

കോളേജ് അധ്യാപകർക്ക് അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോഴ്സ് ഓപ്ഷനുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

Skillsbuild Data Science

കോഴ്സ്

ഡാറ്റാ സയൻസ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് കോഴ്സ്

ബാഡ്ജുകൾ ലഭ്യമാണ്